Trang chủ / Chính trị / “Phải ngăn chặn, đẩy về phía sau hiện trạng suy thoái về đạo đức, lối sống”

“Phải ngăn chặn, đẩy về phía sau hiện trạng suy thoái về đạo đức, lối sống”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn văn khai mạc event (Ảnh: N.Bắc)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói chừng đó khi phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sáng 9.10 tại Hà Nội.

Nhấn mạnh về công vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Như con người đều biết, sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố đi đầu định đoạt mọi thành công của nhữngh mạng VN; xây dựng, chỉnh đốn Đảng không ngừng là nhiệm vụ đặc điểm khác biệt cần chú trọng, có công dụng sống còn đối với Đảng ta, chiến lược ta. Đại hội XII của Đảng đã đề ra 10 nhiệm vụ chủ yếu để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh; trong đó xách định không ngừng kiên nhẫn, kiên quyết thi hành Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.
Tổng Bí thư để tâm: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã định đoạt, Hội nghị lần này cần bàn luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, thụi lùi sự suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức, lối sống, những dấu hiệu “tự diễn ra”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Đây là hư hỏng hệ trọng, vừa chủ yếu, vừa cấp bách. Tại những Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự khẩn cấp phải ngăn chặn, thụi lùi hiện trạng suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức lối sống. Đại hội XII của Đảng không ngừng báo động và đặt ra đề nghị: “Đấu tranh, ngăn chặn, thụi lùi hiện trạng suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, thụi lùi những dấu hiệu “tự diễn ra”, “tự chuyển hoá”; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, với kiên nhẫn chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, con người đã đạt được những kết quả sau cùng bước đầu cần chú trọng, tuy nhiên hiện trạng suy thoái, “tự diễn ra”, “tự chuyển hoá” vẫn chưa được ngăn chặn, thụi lùi, được giới thiệu còn diễn ra khôn ngoan, rối rắm hơn, có khả năng gây ra những kết cục khôn lường.
Từ tờ trình của Bộ Chính trị và những tư liệu dính dáng gửi Trung ương đã nêu khá đầy đủ những nội dung của Đề án, Tổng Bí thư đề nghị: Trung ương cho phản ánh về cái tên, chủ đề và phạm vi của Đề án, có gì cần tăng cường, điều chỉnh. Từ đó, cảm nhận đúng hiện trạng và nguyên nhân; định vị rõ mục đích, phương châm, cảm xúc chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp thích hợp đối với từng nội dung, hư hỏng. Trên nhà xưởng thừa hưởng những nghị quyết của Trung ương trước đó, đặc điểm khác biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, đề nghị tìm hiểu tăng cường, làm rõ suy thoái về cảm xúc chính trị, về đạo đức, lối sống là thế nào? Những dấu hiệu như đã nêu trong Tờ trình, Đề án và Dự thảo Nghị quyết đã đủ rõ chưa, cần phải nhận diện thêm hư hỏng gì? “Tự diễn ra”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là thế nào? Mức độ đến đâu? Nguyên nhân là gì? Tác hại ra sao?
Với cảm xúc nhìn thẳng vào sự thật, cảm nhận đúng sự thật, Tổng Bí thư đề nghị những Trung ương đi sâu phân tách, mổ xẻ, làm rõ, chỉ ra đúng nguồn gốc, đề ra những biện pháp chữa trị hữu hiệu. Đề án nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp về dạy dỗ chính trị cảm xúc, tự bình phẩm và bình phẩm; về cơ chế, chiến lược; về kiểm định, theo giõi, kỷ luật đảng; về phát huy địa vị của dân chúng, Mặt trận Tổ quốc và những cơ quan chính trị – cộng đồng. Những nhóm biện pháp nêu trên đã chính xác, đủ mạnh và khả thi để làm biến chuyển hiện trạng chưa? Cần tăng cường thêm biện pháp nào, nội dung từng nhóm biện pháp cần để tâm thêm hư hỏng gì? Những biện pháp nào con người có khả năng cơ quan thi hành ngay; những biện pháp cần có thêm quy định, chỉ dẫn thì Biện Pháp cơ quan thi hành thế nào?…

“Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những hư hỏng rất cần chú trọng đối với việc thi hành thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gồm có cả việc thi hành nhiệm vụ trung tâm là cải tiến kinh tế – cộng đồng và việc thi hành nhiệm vụ cốt yếu là xây dựng, chỉnh đốn Đảng” – Tổng Bí thư nói.

Clip Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội.

Kiểm tra Đồng

Quyết liệt làm sạchmiếng ăn cho dân

Thủ tướng kiểm định hiện thực nhà xưởng nấu nướng suất ăn công nghiệp Tú …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *