Trang chủ / Chính trị / Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Khóa XII (Ảnh: N.Bắc)

Sáng 9.10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Chú trọng điều khiển nợ công, giải quyết nợ xấu
Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn luận, cho phản ánh về: Tình hình kinh tế – cộng đồng năm 2016, dự định kế hoạch cải tiến kinh tế – cộng đồng năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm cải biến mô hình gia tăng trưởng, gia tăng cường chất lượng gia tăng trưởng, công suất lao động, sức tranh gành của nền kinh tế; Thực hiện hiệu năng sự kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, duy trì không thay đổi chính trị – cộng đồng trong hoàn cảnh nước ta tham dự các hiệp định thương mại tự do các dòng mới; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, thụi lùi sự suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức, lối sống, các dấu hiệu “tự diễn ra”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; và một số hư hỏng cần chăm chút khác.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trung ương cần bám sát các thông báo, tờ trình của Bộ Chính trị và hiện thực hiện trạng ở các lãnh vực, lĩnh vực và địa phương để bàn luận, cảm nhận khách quan, toàn diện sự cải tiến kinh tế – cộng đồng 9 tháng đầu năm, dự báo đến hết năm 2016. Chỉ rõ các kết quả sau cùng, thành tựu đã đạt được, các giới hạn, yếu kém còn hiện hữu và phân tách làm rõ các nguyên nhân. Chú ý đối chiếu với các mục đích, nhiệm vụ đã đề ra, nhất là mục đích, nhiệm vụ không thay đổi kinh tế vĩ mô, gia tăng trưởng ở mức khoảng 6,7%; cải tiến văn hoá – cộng đồng, chăm chút cuộc sống dân chúng, đảm bảo an sinh cộng đồng; bảo quản không phải chịu ảnh hưởng, quyền làm chủ quốc gia, bình yên chính trị và trật tự, không nguy hiểm cộng đồng, duy trì môi trường hoà bình và không thay đổi để cải tiến quốc gia.
Tổng Bí thư đề nghị, cần định vị rõ mục đích toàn bộ, các chỉ tiêu chủ yếu, cần chăm chút nhất cho năm 2017 và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp có tính khả thi cao. Đặc biệt chăm chút các chính sách, biện pháp sáng tạo để điều khiển nợ công, giải quyết nợ xấu, cơ cấu lại chi phí chính quyền, đẩy nhanh tái cấu tạo đầu tư công, các công ty chính quyền, các đơn vị công danh công và hệ thống các nh thương mại, gia tăng cường môi trường đầu tư bán buôn để kêu gọi và áp dụng hiệu năng hơn các nguồn lực, đảm bảo các cân bằng lớn của nền kinh tế.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh về hư hỏng cải biến mô hình gia tăng trưởng, gia tăng cường chất lượng gia tăng trưởng, công suất lao động và sức tranh gành của nền kinh tế.Tổng Bí thư để tâm: Đây là hư hỏng có công dụng chính sách và tầm cần chăm chút đặc điểm khác biệt, định đoạt thành công của công danh cải biến. Tờ trình và Đề án trình Hội nghị Trung ương lần này đã cảm nhận khái quát hiện trạng cải biến mô hình gia tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế ở nước ta các năm qua, chỉ ra 7 kết quả sau cùng, 6 giới hạn, yếu kém, 3 nguyên nhân thường gặp và 5 bài học trải nghiệm; từ đó đề xuất các phương châm và xu hướng một số chủ trương, chính sách lớn không ngừng cải biến mô hình gia tăng trưởng trong thời lượng tới.
Tổng Bí thư đề nghị, event cần đi sâu phân tách thấu đáo các nguyên nhân dẫn đến giới hạn, yếu kém, nhất là các nguyên nhân chủ quan. Phải chăng thường gặp là do: chưa ngộ ra đúng và đồng bộ về mô hình gia tăng trưởng mới với đầy đủ các nhân tố cấu thành động lực, nguồn lực và Biện Pháp tạo ra sự gia tăng trưởng, thậm chí có khi còn đánh giá giản dị, đồng nhất mô hình gia tăng trưởng với mô hình cải tiến. Đổi mới, trọn vẹn thể chế kinh tế nơi giao dịch xu hướng XHCN còn chậm, chưa có bước sáng tạo về kêu gọi, phân bổ và áp dụng có hiệu năng các nguồn lực cải tiến theo tín hiệu và cơ chế nơi giao dịch. Nhận thức chưa đầy đủ, cơ quan thi hành chưa tốt ba sáng tạo chính sách, cơ cấu lại nền kinh tế, trước hết là ba lĩnh vực trọng tâm ưu tiên tái cơ cấu mà nhiệm kỳ Khóa XI đã đề ra…
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trung ương bám sát Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội XII để bàn luận, cận cảnh hóa, gia tăng cường cải tiến nhằm thi hành tốt Nghị quyết Đại hội. Xác định rõ mô hình gia tăng trưởng cần cố gắng xây dựng với các cải biến so với mô hình gia tăng trưởng hiện giờ; hành trình, bước chân trong 5 – 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2030; các chủ trương, chính sách, biện pháp phát huy địa vị của bác học – kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu và gia tăng cường chất lượng lao động, trình độ cơ quan chế tạo bán buôn, kêu gọi và áp dụng có hiệu năng các nguồn lực cộng đồng, đặc điểm khác biệt là nguồn lực của địa điểm kinh tế tư nhân; chủ trương về tích tụ, hội tụ quyền áp dụng đất trồng trọt; chính sách, biện pháp giải quyết đầu tiên hơn hư hỏng nợ xấu và các nh thương mại yếu kém…
Về thi hành có hiệu năng sự kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương tìm hiểu kỹ các tư liệu, bàn luận, cho phản ánh về sự cấp thiết phải ban hành Nghị quyết chuyên đề về hư hỏng này; cảm nhận toàn diện, khách quan hoàn cảnh, hiện trạng, các ảnh hưởng khả quan và ấu trĩ, đặc điểm khác biệt là các nhân tố ảnh hưởng đến không thay đổi chính trị – cộng đồng và sự cải tiến bền vững của quốc gia. Nhận định chính xác các thời cơ và thử thách đối với sự kiện hội nhập kinh tế toàn cầu và công danh xây dựng, bảo quản Tổ quốc trong 5 – 10 năm tới. Làm rõ phương châm, cảm xúc chỉ đạo và một số chủ trương, chính sách lớn đảm bảo vừa hội nhập kinh tế toàn cầu thành công vừa duy trì không thay đổi chính trị – cộng đồng.
Thực hiện nhiệm vụ cốt yếu là xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư xách định: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương đã định đoạt, Hội nghị lần này cần bàn luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, thụi lùi sự suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức, lối sống, các dấu hiệu “tự diễn ra”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là hư hỏng hệ trọng, vừa chủ yếu, vừa cấp bách. Tại các Đại hội VIII, IX, X và XI, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải ngăn chặn, thụi lùi hiện trạng suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức lối sống. Đại hội XII của Đảng không ngừng báo động và đặt ra đề nghị: “Đấu tranh, ngăn chặn, thụi lùi hiện trạng suy thoái về cảm xúc chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, thụi lùi các dấu hiệu “tự diễn ra”, “tự chuyển hóa”; coi đây là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về xây dựng Đảng, với kiên trì chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, con người đã đạt được các kết quả sau cùng bước đầu cần chăm chút, tuy nhiên hiện trạng suy thoái, “tự diễn ra”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, thụi lùi, lên kệ còn diễn ra khôn ngoan, rối rắm hơn, có khả năng gây ra các kết cục khôn lường.
Với cảm xúc nhìn thẳng vào sự thật, cảm nhận đúng sự thật, Tổng Bí thư đề nghị Trung ương đi sâu phân tách làm rõ, mổ xẻ, chỉ ra đúng nguồn gốc, đề ra các biện pháp chữa trị hữu hiệu. Đề án nêu ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp về dạy dỗ chính trị cảm xúc, tự bình phẩm và bình phẩm; về cơ chế, chính sách; về kiểm định, theo giõi, kỷ luật đảng; về phát huy địa vị của dân chúng, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chính trị – cộng đồng. Những nhóm biện pháp nêu trên đã chính xác, đủ mạnh và khả thi để làm biến chuyển hiện trạng chưa? Cần gia tăng cường biện pháp nào, nội dung từng nhóm biện pháp cần để tâm thêm hư hỏng gì? Những biện pháp nào con người có khả năng cơ quan thi hành ngay; các biện pháp cần có thêm quy định, chỉ dẫn thì Biện Pháp cơ quan thi hành thế nào?…

Những nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là các hư hỏng rất cần chăm chút đối với việc thi hành thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gồm có cả việc thi hành nhiệm vụ trung tâm là cải tiến kinh tế – cộng đồng và việc thi hành nhiệm vụ cốt yếu là xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo sự kiện, Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 9.10 đến hết ngày 15.10.

Clip Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội.

Kiểm tra Đồng

Quyết liệt làm sạchmiếng ăn cho dân

Thủ tướng kiểm định hiện thực nhà xưởng nấu nướng suất ăn công nghiệp Tú …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *